Under de senaste två åren har ett par nya finansiella instrument lanserats som alternativ till preferensaktier: hybridobligationer och D-aktier. Den främsta skillnaden mellan dessa olika tillgångsslag är hur säker avkastning de erbjuder. En hybridobligation är en kupong som bolaget är tvunget att betala. Men såväl D-aktiers som preferensaktiers utdelning kan vid behov skjutas upp eller till och med helt utebli.

Så hur ligger det egentligen till – är preferensaktier och D-aktier samma sak, eller hur skiljer de sig åt?

Likheter och skillnader mellan preferensaktier och D-aktier

Enkelt beskrivet kan man säga att såväl D-aktier som preferensaktier är en slags mix av obligationer och aktier. De betraktas som aktier i det hänseendet att det emitterade beloppet räknas som eget kapital i bolaget. Men samtidigt finns det även vissa likheter med obligationer, t.ex. på så vis att preffar erbjuder en på förhand bestämd utdelning och D-aktier ger utbetalning upp till ett visst belopp.

I praktiken fungerar bägge nämnda aktieslag som ränteinstrument, men i själva verket ger de mindre säkerhet än vad en obligation erbjuder. Direktavkastningen beräknas utifrån det belopp som delas ut jämfört med priset på värdepappret. Preferensaktieägare har förtur till utdelningen jämfört med såväl stamaktieägare som D-aktieägare. Preferens syftar alltså här till förtur till aktieutdelningar. Detsamma gäller även vid en eventuell likvidation.

En D-aktie löper för evigt medan preferensaktier har en kurs till vilken de kan inlösas. Kursen för inlösen bestäms i företagets bolagsordning. Denna kurs ger företaget rätt att köpa tillbaka aktierna till ett visst pris – men bolaget har ingen skyldighet att göra detta. I detta hänseende är alltså preferensaktier lite mer oförutsägbara än D-aktier. En hög inlösenskurs signalerar dock att bolaget inte planerar att lösa in sina preffar.

Risker med att investera i preferensaktier och D-aktier

Det finns förstås risker med att investera även i denna typ av aktier. Den mest uppenbara risken är att bolaget skulle kunna gå i konkurs. En annan risk är att bolaget saknar medel att dela ut – då har man som aktieägare ingen nytta av att få före i kön till utdelningen. Ytterligare en risk är att man som ägare av en preferensaktie eller D-aktie lägger företagets framtid i händerna på de röststarka stamaktieägarna. Alla dessa risker behöver du som investerare ta hänsyn till.